Cơ sở sản xuất

HTX NN & DL Phú Nông

Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Trái cây sấy
Cổng truy xuất daklak.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Trần Văn Toàn
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua